Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Podstrony

 

Modlitwy...

Temat: planowanie pracy nauczyciela
" />Podstawą skutecznego i harmonijnie przebiegającego procesu wychowawczo - dydaktycznego jest jego planowanie. Na studiach, uczyłam się na zajęciach pisać plany miesięczne. Potem w pracy trochę z tego korzystałam, ale lepszym rozwiązaniem okazało się pisanie planów tygodniowych. Teraz coraz częściej słyszę o planowaniu wynikowym. Jak to jest u Was w placówkach? Czy planowanie wynikowe sprawdza się w przedszkolach?
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=535Temat: papiery a praca nauczycielki(??)
" />Pracy papierkowej jest dość sporo. Co miesiąc należy napisać plan pracy dydaktyczno - wychowawczej, prowadzi się karty obserwacji dziecka - które wypełnia sie najczęsciej trzy razy w roku (zależy od...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=283


Temat: do Joanny
obowiązkowego, stanowiącego część statutu (lub załącznik do statutu szkoły) Nauczyciel może przecież napisać program typu wychowawczego - mający cele wychowawcze (a nie dydaktyczne). I zwykle programy pisane przez nauczycieli takie przecież są! Program kółka tanecznego, program pracy samorządu, program zielonej szkoły, program wspierania zdolności,.....One mają cele wychowawcze (a nie dydaktyczne czy organizacyjne).
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9694


Temat: Jeszcze o programach.
" />Iwonko, każdy plan wychowawczy jest pisany dla konkretnej klasy i obejmuje konkretny czas. A spotkania z pedagogiem i psycholigiem - czyż nie uwzględnia tego program wychowawczy szkoły? Czy stażysta mający ... edukacyjnymi, procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, do obudowy należą też scenariusze, przewidywane sposoby ewaluacji programu, karty pracy, środki dydaktyczne itd. Poczytaj: http://www.literka.pl/contentid-23.html Podsumowując - nie napisałaś nam ani jednej rzeczy, która z twojego planu tworzyłaby program - co takiego szczególnego i niepowtarzalnego ujęłaś w nim, czego nie ma...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8385


Temat: ZERóWKA W SZKOLE
wychowawczy dla zerówki oraz współpraca z rodzicami i karty obserwacji dzieci - 3 obserwacje. Pozdrawiam Nutelka
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6970


Temat: Może ktoś wie...
Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach. 3. Przepisów ust. 1 i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11191


Temat: Plan pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej
" />Proszę o pomoc jestem mlodym nauczycielem w przedszkolu mam opracować plan pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej dotyczący regionalizacji będe wdzięczna za naimniejsze wiadomości wszystkim z góry dziękuję podaję mój adres...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=235


Temat: plan pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim
" />proszę o plan pracy dydaktyczno- wychowawczej do klasy I szkoły podstawowej dla dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9217


Temat: różnica między programem a projektem edukacyjnym
" />Projekt edukacyjny Projekt - 1.zamierzony plan działania, postępowania; pomysł; zamysł; 2.plan, szkic czegoś np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy. Edukacyjny – dotyczący edukacji; wychowawczy. (Słownik języka polskiego) Projekt edukacyjny (nie mylić ... realizacji; • Cele; • Treści; • Realizatorzy; • Sposób realizacji; • Środki dydaktyczne i formy pracy; • Ewaluacja projektu. II schemat: • Autor/autorzy; • Temat/tytuł; • Termin; • Cele; • Realizatorzy; • Opis projektu; • Ewaluacja. Należy pamiętać, że projekt jest tylko dokumentem, w ... do pracy na danym poziomie edukacyjnym. i tu: http://www.literka.pl/contentid-23.html
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11380


Temat: Wątek dla zaczynających staż na dyplomowanego-IX 2006
... może poprosić o uzasadnienie takiego wyboru wniosku? I dyrekcja pokaże? A dyrekcje różne są... Moja samorealizacja, realizacja w pracy wychowawczej, dydaktycznej nie poniesie uszczerbku, jeśli w planie umieszczę rubrykę, którą dyrektor...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6923


Temat: Sprawozdanie dyrektora
" />Sprawozdanie obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły Charakterystyka szkoły opisujemy miejscowość, szkołę, krótki rys historyczny, lokalową, uczniowie, ... innymi organiazcjami oragan prowadzący inne szkoły policja, straż pożarna , OSP zakłady pracy kluby sportowe, SKS, związki PCK, LOP, LP, ZHP, parafia Towarzystwa lokalne i organizacje itp samorzad uczniowski inne organizacje uczniowskie, lub skupiajace uczniów działajace w szkole (ZHP, LOP, PCK, itd.) Promocja uczniów i efektywność kształcenia. Osiągnięcia uczniów. w tym osiągnięcia sportowe realizacja celów wychowawczych- zadań programu wychowawczego skierowanego do uczniów ... Nadzór pedagogiczny Badanie wyników nauczania Mierzenie jakości pracy szkoły w wybranych obszarach analiza egzaminów zewnętrznych mocne strony słabe strony wnioski do dalszej pracy ...jak widać, jest sporo punktów, ale to podstawa wyjściowa, Nie zapominajmy o programie rozwoju szkoły, który należy traktować podobnie, jak plan rozwoju nauczyciela, i ująć zaplanowane w nim zadania np: Zadania szkoły: Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej, Unowocześnianie i wzbogacanie oferty i działalności dydaktycz-no-wychowawczej, szczególnie w zakresie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych oraz stosowania technologii komputerowych, Organizowanie uczniom wszechstronnej pomocy i opieki, Zwyczaje i tradycje, Wzbogacanie tradycji i obrzędowości szkoły, Unowocześnianie bazy szkoły, Popularyzowanie działalności szkoły, organizacja współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. jeśli któreś z nich występują, przenosimy je wyżej Dopisujemy takie obszary, które ujete są w Waszych planach rozwoju placówki...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3645


Temat: przykładowy plan pracy z dzieckiem-ped.wych.
" />Metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Usług Opiekuńczo- Wychowawczym w Tychach W pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są różnorodne zajęcia specjalistyczne. Wychowankowie wzięli ... pracy terapeutycznej główny nacisk położono na terapię grupową, która wykorzystuje interakcje uczestników spotkania. Celem jest doprowadzenie do indywidualnych zmian w funkcjonowaniu każdego wychowanka z przejawami niedostosowania społecznego. W ramach treningu interpersonalnego ... dziecięcych zawodów wobec bliskich zawsze były skrzętnie chowane. Prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze przyczyniły się do znacznego zmniejszenia trudności w nauce, zwiększyły motywację do nauki, wiarę dziecka w swoje możliwości, wzmocniły ... prowadzone w ramach arteterapii (muzykoterapia, zajęcia plastyczne) pozwoliły na rozwinięcie zainteresowań, poznanie własnych umiejętności, rozwijanie uzdolnień, właściwe spędzanie czasu wolnego, zaspokajanie potrzeb, realizację planów życiowych, tworzenie więzi społecznej, możliwość samowychowania, gry ... pielęgnacja drzew, uprawa roślin ozdobnych), współdziałania i odpowiedzialności. Stała się czynnością dającą wychowankom poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. Ważnym elementem w pracy z dziećmi jest trening relaksacyjny ... kształtują zdrowe, życzliwe relacje z innymi. Ważnym elementem stosowanych form terapii grupowej są cotygodniowe spotkania w grupach wychowawczych. Służą omówieniu aktualnych problemów wychowanków, podsumowaniu ich dokonań w poprzedzającym okresie, wyznaczeniu dalszych planów terapii,tematyki spotkań, dodatkowemu rozładowaniu nagromadzonych konfliktów i napięć grupie. Obecnie, w wyniku systematycznie prowadzonych działań terapeutycznych, sytuacje trudne, konfliktowe zdarzają się sporadycznie. Niektórzy wychowankowie potrzebują oprócz terapii grupowej dodatkowego wsparcia, ... psychologiczno- pedagogiczna, prawna i socjalna. Prowadzone są indywidualne i grupowe spotkania edukacyjne, przeprowadzana jest diagnoza sytuacji rodzinnej, ustalane są indywidualne plany pracy z rodziną, udzielana jest pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysów rodzinnych, w problemach wychowawczych. Wszystkie powyższe oddziaływania przywracają sukcesywnie wychowanków do przestrzegania norm życia osobistego i społecznego. Opracowała: Małgorzata Grzyb
Źródło: sledzik.webh.pl/ped/viewtopic.php?t=63


Temat: Zwolnienia w LO - list otwarty do Dyrektora Roberta Pużniaka
terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny wypowiedzenie jest bezskuteczne. Ważnym jest fakt czy nauczyciele tej samej specjalności mogą po zmianach ... pełnym wymiarze zajęć. " Plan nauczania w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela jest dokumentem opracowanym przez dyrektora szkoły, zawierającym podział na poszczególne przedmioty nauczania i zajęcia, organizację pracy szkoły, tygodniowy minimalny wymiar godzin lekcyjnych pozostający do dyspozycji dyrektora i wychowawców oraz wykaz godzin lekcyjnych przeznaczonych do rozdysponowania i podziału pomiędzy nauczycieli wraz z godzinami ponadwymiarowymi.2 Zmianą planu nauczania, uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest także zmiana przydziału planowych godzin dydaktyczno-wychowawczych, uniemożliwiająca zatrudnienie w pełnym wymiarze w ramach wyuczonej specjalności zawodowej.3 Pominięcie nauczyciela w przydziale zajęć z powodu ‟niedoboru etatów” powstałego w rezultacie wadliwej polityki dyrektora szkoły w zakresie zatrudnienia, bez związku z procesem dydaktyczno-wychowawczym, nie stanowi zmiany planu nauczania.4 Przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela do zwolnienia z pracy pracodawca może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami. Przyjęte przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy podlegają kontroli sądowej w celu dokonania oceny, czy rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem było uzasadnione. W razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z jednym spośród kilku nauczycieli ocenie sądu podlegają również kryteria wyboru osoby, która została zwolniona. Należy podkreślić, że dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie wszystkich nauczycieli danej specjalności. Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby, mogą uzasadniać jego wybór do zwolnienia. Do nauczyciela należy rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zły stan zdrowia i związane z tym absencje nie pozwalały na to. Interesowi szkoły, jako placówki kształcącej i ... bez względu na celu szkoły oraz dobro dzieci i młodzieży należy chronić nauczyciela, od którego nie można oczekiwać świadczenia pracy.5 Nie narusza zasady równego traktowania pracownika ani zasady niedyskryminacji rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem legitymującym się kwalifikacjami zawodowymi równymi z posiadanymi przez innych nauczycieli, lecz którego praca jest najniżej oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, a jego sytuacja osobista nie jest gorsza niż pozostałych pracowników." I dalej dotyczy tematu: Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn omawianych wyżej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Skoro rok ten trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 maja danego roku. Jednakże w razie upływu wypowiedzenia stosunek pracy rozwiązuje się i nauczycielowi nie przysługuje już prawo powrotu do pracy, jakie zachowuje nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych o których mowa wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w sytuacji, o której mowa w art....
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=27152


Temat: KW Prawo i Sprawiedliwość Błonie
... Bardzo ważne jest dla mnie,aby Błonie stało się przyjazne dla rodziny, bezpieczne i przede wszystkim funkcjonalne. Nasze miasto potrzebuje mieszkań socjalnych dla młodych małżeństw, miejsc pracy dla lokalnej społeczności * EDUKACJA...
Źródło: blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=2229


Temat: SZKOLENIA i DOSKONALENIE
interpersonalnych i organizacyjnych) i zwiększenie sprawności organizacyjnej 4. Zainicjowanie wymiany doświadczeń i współpracy między organizacjami W ofercie dla organizacji dotowanej przez Gminę Wrocław wyróżnimy następujące obszary działań: A- Szkolenia stacjonarne dla ... pracy, sali i sprzętu-za porozumieniem) D – animowanie współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami PORADNICTWO I KONSULTACJE dla NGO lub osób chcących założyć organizację: Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla NGOs poprzez ... pracy z dziećmi i młodzieżą – Barbara Kośnikowska, Anna Nowocień - zakładania organizacji (stowarzyszeń, fundacji), spółdzielni socjalnych i organizowania przedsięwzięć niekomercyjnych – Małgorzata Suwaj - pozyskiwania środków i pisania projektów ( ... plan rozwoju zawodowego, czynniki jakości szkoleń interaktywnych, metody i techniki ewaluacji treningu, Koszt: 50zł (dla osób związanych z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi) lub 150zł (dla pozostałych osób) Zgłoszenia do: 9 kwietnia 2) Kurs wychowawców kolonii. Termin: 18-22 kwietnia Szczegóły: pełne 36 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, wychowawców, zakres tematyczny zgodny z wymogami Kuratorium, świadectwo ukończenia kursu z pieczątką Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Koszt: ... 60zł (dla pozostałych osób) Zgłoszenia do: 23 kwietnia 6) Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Termin: 28 kwietnia Zagadnienia: planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku, organizacja pracy, współpraca...
Źródło: variograf.uni.wroc.pl/forum/viewtopic.php?t=66Designed by Finerdesign.com